תקנון – Fitness TLV

הקדמה
ברוכים הבאים ל"Fitness TLV" – קהילת הפיטנס הגדולה בישראל .
שירותי "Fitness TLV" ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת www.fitnesstlv.com (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: "האתר"). האתר והאימונים ייקראו יחדיו: "השירות".
 
תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כמאמן או כמתאמן. ככל ואילו מהוראות המסמכים המחייבים יהיו מכוונות רק למאמנים או למתאמנים, יצוין הדבר במפורש בגוף התנאים.
 
השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.
המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, כולל פגישות פנים מול פנים (פרונטלי) ואימונים המבוצעים דרך המחשב (אונליין).
המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
 
על השירות בתמצית
השירות מהווה פלטפורמה מקוונת לתכני המשתמשים בו וייעודו המרכזי הוא לשמש כאינדקס למאמנים וחדרי כושר 
הפעילים בישראל ובעולם , האתר מאפשר לאתר מידע רב אודות מאמנים וחדרי כושר המעבירים אימונים ללקוחותיהם ("המתאמנים") בכל רחבי ישראל ובעולם .
 
השירות מאפשר למאמנים וחדרי כושר להקים עמוד עיסקי (מיניסייט) הכולל מידע רב אודות השירותים והתנאים שהמאמן מציע למתאמנים, לרבות תיאור כללי של שירותיו, תחומי ההתמחות, אזור ומקום האימון וכן מחירון. בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר למתאמנים לאתר מאמנים בקלות וביעילות, תוך שימוש בחתכי חיפוש מתקדמים שמציע השירות ובכלל זאת עיון בהמלצות ובתגובות שהזינו מתאמנים אחרים ביחס להתרשמותם מהמאמנים.
השירות כולל גם מאמרים שהתכנים בו מתפרסמים לרוב מטעמה של מפעילת השירות ובו תוכל לעיין ולקרוא מאמרים ופרסומים שונים הנוגעים לתחום הפעילות של השירות.
השירות כולל גם אופציה ליצירת אירוע פיטנס במקום וזמן נתון לפי כבקשת המאמן .
 
שים לב – מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי האימון שמפרסמים המאמנים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד המאפשרת למאמנים להציג את שירותיהם בפני מתאמנים פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי המאמנים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על המאמנים ועליהם בלבד. למפעילת השירות אין כל אחריות לפרסומי מתאמנים ו/או צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת משתמשים.
מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין מתאמן למאמן והיא פועלת אך ורק על מנת לקשר בין המאמנים למתאמנים וכי כל התקשרות בין מתאמן לבין אילו מהמאמנים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל מתאמן למאמן הרלבנטי.
מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים המאמנים ועל נכונותו וגם אינה מפקחת על האימונים שמועברים פנים מול פנים (פרונטלי). האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המאמנים, כולל האחריות לאימונים המועברים, מוטלת כולה על המאמנים עצמם ואין ולא תהיה למאמנים כל טענה כלפי החברה בכלל, בכל עניין בנוגע לשירות.
מובהר כי מפעילת השירות איננה מבצעת סינון כלשהו של המאמנים ו/או המתאמנים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.
מפעילת השירות ממליצה למתאמן העושה שימוש באתר שלא להיפגש עם מאמן אשר אינו מוכר למתאמן, בבית המאמן.
 
כמו כן, באחריות המאמן לספק קבלה ו/או חשבונית מס למתאמן על ביצוע התשלום לכל אימון כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.
 
למפעילת השירות שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זאת, האתר שומר את הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שפרסם באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודי השירות עצמו.
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף ולקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. אינסטגרם ויוטיוב לתשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צדדים שלישיים כאמור נעשה על אחריותך בלבד ואתה מצהיר בזאת שעיינת והסכמת לתנאי השימוש של הצדדים השלישיים לפני השימוש בשירות ואתה מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות כנגד מפעילת השירות בקשר לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי הסליקה וכל שירות צדדים שלישיים שהוא.
שימוש כלשהו בשירותי צד ג' כאמור, אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.
קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.
 
השימוש בשירות
הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)
 
אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות למאמנים, לצורך קידום האימונים הפרטיים שהם מעבירים ולצורך זה בלבד. כל שימוש אחר בשירות מותר למטרות אישיות, חינוכיות ופרטיות בלבד;
פניית מתאמנים אל מאמנים באמצעות השירות תיעשה על-ידי יצירת קשר טלפוני או באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית באמצעות מערכת ההודעות הפנימית של השירות. אין לפנות למאמנים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מאמנים, כפי שהם מתפרסמים בשירות. אין לפנות למאמנים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד;
אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהשירות במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 
דיוור פרסומי והודעות
השימוש בשירות והאישור של המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.
 
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.
 
רישום לשירות
הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למאמנים ולמתאמנים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, כמתאמן בלבד, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.
 
השימוש בשירות וצפייה בתכניו (ובכלל זה הורדת היישומון) אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון רישום כמאמן ופתיחת עמוד מאמן אישי, רישום כמתאמן לצורך קבלת הטבות שונות שמציע השירות למתאמנים רשומים וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.
השירות מאפשר למתאמנים להזין תגובות וביקורות הולמות אודות התרשמותם מהמאמנים בשירות, בהתבסס על התרשמותם ודעתם האישית. הזנת תגובות על-ידי מתאמנים מחייבת רישום, כמפורט להלן. עם זאת, מפעילת השירות מאפשרת גם הזנת תגובות מתאמנים ללא צורך ברישום, וזאת באמצעות הפרופיל האישי שלך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. במקרה כזה, למרות שלא נרשמת לשירות, מפעילת השירות והמשתמשים בו עשויים להיות חשופים למידע אודותייך באותן רשתות חברתיות, בהתאם להגדרות הפרטיות והחשבון שקבעת באותן רשתות חברתיות, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. השימוש ברשתות חברתיות יהיה לרוב כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את השימוש בהן. מסמכים אלה הם מטעם אותן רשתות חברתיות ולא מטעם מפעילת השירות.
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי למפעילת השירות יהיה שיקול דעת בלעדי, מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי בהקשר זה, באם לחשוף פרטי מפרסם, ככל שתתקבל

יצירת קשר